เผยแพร่เมื่อ/created date: 20 Dec 2021

สิงโตก้านหลอด

Bulbophyllum capillipes C.S.P Parish & Rchb.f.
-
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย สูง 2-10 ซม. ลำลูกกล้วย รูปไข่ ใบ รูปขอบขนาน กว้าง 0.8-1.5 ซม. ยาว 10-15 ซม. จำนวน 1 ใบ ต่อลำลูกกล้วย ดอก ออกเดี่ยวจากโคนกอ ก้านดอกยาว 5-7 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเหลือง ด้านหลังมีประสีม่วงเข้ม กลีบปากสีน้ำตาล ดอกบานเต็มที่กว้าง 1-1.3 ซม.
Epiphyte, 2 - 10 cm tall; pseudobulb globose. Leave oblong, 0.8 - 1.5 cm wide, 10 - 15 cm long. Leave 1. Pedicel 5 - 7 cm long. Flowers solitary, 1 - 1.3 cm across, arising from base of pseudobulb; sepals and petal yellow with dark purple or pink lines; lip brown or pink.
พบทั่วประเทศ ตามป่าดิบเขาที่ระดับความสูง 700-1,500 เมตร ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน. การกระจายพันธุ์: อินเดีย เมียนม่าร์ และไทย
Widely distributed throughout Thailand in hill evergreen forest; 700 - 1,500 m alt. Flowering in March - April. Distribution: India Myanmar and Thailand.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6, หนังสือพรรณไม้ภูสวนทราย:73

-

1822 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: