เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ปอมืน

Colona floribunda(Kurz)Craib
ยาบเลียง , ยาบมืน
TILIACEAE
ไม้ต้น สูง 8-15 เมตร ใบ เดี่ยว รูปไข่หรือมนกลม กว้าง 7-18 ซม. ยาว 8-20 ซม. ปลายใบมักแยกเป็น 3 ติ่งแหลมเล็กๆ ฐานใบมนกลมถึงรูปหัวใจ ผิวใบมีขนทั้งสองด้าน เส้นใบหลัก 5-7 เส้น ดอก สีแดงอมน้ำตาล ออกเป็นช่อตามซอกใบหรือปลายยอด ยาว 10-20 ซม. ดอกบานกว้างถึง 1 ซม. กลีบรองดอก 5 กลีบ รูปหอก สีชมพูแดง กลีบดอก 5 กลีบ รูปขอบขนาน ปลายกลีบ มีประสีเหลือง เกสรผู้จำนวนมาก ผล แห้งแล้วแตก รูปทรงกลม มี 3 ปีก ขนาด 1.5-2 ซม. ผลแก่สีน้ำตาล
Tree, 8-15 m high. Leaves simple, ovate to rounded, 8-20 cm long by 7-18 cm wide, scabrous on both surfaces; secondary nerves 5-7, arising from the base; apex normally 3 lobes with acute tip; base rounded to cordate. Inflorescence axillary and terminal panicle, 10-20 cm long. Flowers red to brownish-red, ca 1 cm across; calyx 5, lanceolate, pinkish-red; corolla 5, oblong, yellow spots at the upper part; stamens many. Fruit capsule, globose, with 3 longitudinal wings, 1.5-2 cm long, mature brownish color.
อินเดีย เมียนม่าห์ จีน ภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยพบตามป่าผลัดใบและ ป่าดิบแล้ง ที่ระดับความสูง 200-1,300 เมตร ออกดอกช่วงเดือน สิงหาคม-กันยายน
India, Myanmar, Southern China to Southeast Asia, In Thailand, found in deciduous Forests and dry evergreen forests at elevations of 200-1,300 m. Flowering from August to September.
เปลือกไม้ใช้ทำเชือก
The bark is good for making rope.

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

2676 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: