เผยแพร่เมื่อ/created date: -

บุหรง

Dasymaschalon blumei Finet & Gagnap.
-
ANNONACEAE
ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 6 เมตร กิ่งอ่อนมีขนสีแดงปกคลุม กิ่งแก่เกลี้ยง และมีแผลระบายอากาศ ใบ เดี่ยว รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 4-8 ซม. ยาว 8-22 ซม. โคนใบมนเว้า ปลายใบแหลม แผ่นใบ เกลี้ยงและมัน ใบอ่อนสีแดง ก้านใบยาว 4-6 มม. ดอก สีส้มแดง ออกเดี่ยวที่ซอกใบ ใกล้ยอด ก้านดอกสีแดง ยาว 2-4 ซม. กลีบรองดอก 3 กลีบ รูปสามเหลี่ยมเชื่อมติดกัน ยาว 5-6 มม. กลีบดอก 3 กลีบ ขอบเชื่อมติดกันตลอดความยาวและบิดเวียน ยาว 5-8 ซม. กว้าง 1.5-2 ซม. เกสรผู้สีแดงจำนวนมาก รวมเป็นกลุ่มที่โคนดอก เกสรเมียสีเหลือง มีขนสีเงินจำนวนมาก ผล เป็นผลกลุ่ม เมื่อสุกสีแดง ผลย่อย ยาว 4-8 ซม. มี 2-6 เมล็ด ต่อหนึ่งผลย่อย มีรอยคอด ระหว่างเมล็ดชัดเจน
Shrub up to 6 m. high; young branches covered with rufous hairs, mature with lenticels and glabrous. Leaves simple, oblong elliptic, 8-22 cm long by 4-8 cm broad; apex acute; base round; blade glossy and shinny, young leaves reddish; petiole 4-6 mm long. Flowers orange-red, solitary, axillary; stalk reddish, 2-4 cm long; calyx 3, triangulate, 5-6mm long; petals 3, slightly curved and fused longitudinally, 1.5-2 cm broad by 5-8 cm long; stamens red, many, fused at the base. Fruit multiple, red when ripen, each 4-8 cm. Seeds 2-6, with distinct segments.
พบกระจายในคาบสมุทร อินโดจีน ถึงอินโดนีเซีย ประเทศไทย พบทางภาคใต้ตามป่าดิบชื้น ออกดอกและติดผลช่วงเดือนมีนาคม-กันยายน
Indochina, Thailand, Malaysia and Indonesia. Scattered in evergreen forests. Flowering and fruiting from March to September.
ดอกสวยงาม สามารถนำมาปลูกเป็นไม้ ประดับได้ดี
Beautiful form and fragrant flowers high potential to develop into ornamental plants.

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

3796 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: