เผยแพร่เมื่อ/created date: 27 Feb 2017

ข่าไฟ

Hedychium coccineum Buch. - Ham. Ex Sm.
ข่าดง ข่าตาเหินแดง
ZINGIBERACEAE
ไม้ล้มลุก มีเหง้าใต้ดิน สูง 1-2 เมตร ใบ เดี่ยว รูปแถบ กว้าง 2-4 ซม. ยาว 35-45 ซม. ปลายใบเรียวแหลม ผิวใบเกลี้ยง ด้านล่าง มีขนที่เส้นกลางใบ ดอก สีส้มแดง ออกเป็นช่อตั้งจากปลายยอด ยาว 20-35 ซม. ใบประดับสีเขียวเข้ม รูปขอบขนาน มีขนประปราย ม้วนรอบดอก ใบประดับย่อยรูปขอบขนาน ปลายแยก 2 แฉก ไม่เท่ากัน กลีบรองดอกเชื่อมเป็นหลอด ยาว 2.5-3 ซม. มีขนแน่น ปลายกลีบแยก 3 แฉก กลีบดอกเป็นหลอด ยาว 3.3 ซม. มีแฉก เป็นเส้นปลายแหลม กลีบปากมนกลม ปลายแยกเป็น 2 แฉกลึก ก้านเกสรผู้ ยาว 7 ซม. รังไข่ มีขนแน่น มีไข่อ่อนจำนวนมาก
Rhizomatous herb, 1-2 m high. Leaves simple, distichous, linerar, 35-45 cm long by 2-4 cm wide, upper surface glabrous, lower surface hairy at the midrib; apex caudate. Inflorescence terminal thyrse, on leafy shoot, 20-35 cm long; bracts dark green, oblong, floded, sparsely hairy; bracteole oblong, unequal bilobed at apex. Flowers orange-red; calyx 3, tubular, 2.5-3 cm long, densely hairy; corolla tube 3.3 cm long, lobes linear; labellum orbicular, deeply 2 lobed; filament ca 7 cm long; ovary densely hairy; ovules many.
อินเดีย เนปาล เมียนม่าห์ และภูมิภาค อินโดจีน ประเทศไทยพบทางภาคเหนือ ตามป่าดงดิบ หรือ ป่าผลัดใบผสม ที่ระดับความสูง 1,000-1,500 เมตร ออกดอกและ ติดผลช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม
India to Indochina. In Thailand, found in northern region in evergreen or mixed deciduous forests, at elevations of 1,000-1,500 m. Flowering and fruiting from May to July.
เหง้า ช่วยขับนํ้านม รักษาอาการท้องอืด และปลูกเป็นไม้ประดับ
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7, หนังสือการใช้ประโยชน์พืชวงศ์ขิงในประเทศไทย

Book: Uses of Zingiberaceae in Thailand

2371 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: