เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Nov 2015

เน่าใน

Ilex umbellulata Loes.
หว้าขาว ตานขโมย
AQUIFOLIACEAE
ไม้ยืนต้น สูง 10-20 เมตร ใบ เดี่ยว เรียงสลับ รูปรี กว้าง 2-5 ซม. ยาว 4.5-10 ซม. ดอก สีขาวครีมแกมเขียว ออกเป็นช่อ พร้อมใบอ่อน ช่อดอกย่อยรูปกลม มีดอกย่อยขนาดเล็กจำนวนมาก ขนาด 1-3 มม. ก้านช่อดอกยาวถึง 2 ซม. กลีบรองดอกสีเขียวขนาดเล็ก โคนเชื่อมติดกัน กลีบดอก จำนวน 5 กลีบ ผล แบบผลสด รูปทรงกลม ขนาดผ่านศูนย์กลาง 5 มม. เมื่อสุกสีแดงดำ ผิวเป็นมัน
Tree, 10-20 m high. Leaves simple, alternate, elliptic, 4.5-10 cm long by 2-5 cm wide. Inflorescence axillary umbellate cymes, globose, appearing with new leaves, many flowered; peduncle up to 2 cm long. Flowers greenish-creamy white, small, 1-3 mm across; calyx green, small, united at base; corolla 5. Fruit drupe, globose, ca 5 mm, reddish-black, shinny.
พบที่ประเทศศรีลังกา ตอนใต้ของจีน เมียนม่าห์ ประเทศไทยพบขึ้นตามป่าดิบแล้งและ ป่าเต็งรัง ที่ระดับความสูง 500-1,350 เมตร ออกดอกช่วงเดือน ธันวาคม-มกราคม ผลแก่ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม
Sri Lanka, Southern China and Southeast Asia. In Thailand, found in dry evergreen and deciduous dipterocarp forests at elevations of 500-1,350 m. Flowering from December to January. Fruiting from April to May.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

3577 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: