เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ชำมะเลียง

Lepisanthes fruticosa (Roxb.)Leenh.
มะเถ้า พูเวียง พุมเรียงสวน โคมเรียง
SAPINDACEAE
ไม้พุ่มถึงไม้ต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง 8 เมตร ใบ เป็นใบ ประกอบแบบขนนก ใบย่อยรูปไข่ถึงรูปไข่กลับ กว้าง 2-8 ซม. ยาว 9-30 ซม. ปลายใบแหลมทู่ โคนใบสอบ ผิวใบเกลี้ยง มีหูใบ แผ่เป็นแผ่น รูปเกือบกลม ขนาดกว้าง 2-3.5 ซม. เรียงเวียน ซ้อนกันบริเวณโคนก้านใบใกล้ปลายยอด ดอก สีขาวครีม ออกเป็น ช่อห้อย ยาวถึง 75 ซม. แยกเพศ ดอกบานกว้าง 5-7 มม. กลีบรองดอก 4 กลีบ รูปเกือบกลม กลีบดอก 4 กลีบ เกสรผู้ 5-8 อัน รังไข่มี 2 ช่อง ผล รูปไข่ถึงรูปรีป้อม สีม่วงดำถึงออกแดง ผิวเกลี้ยงมักมี 2 เมล็ด
Shrub or small tree, up to 8 m high. Leaves imparipinnate; leaflets ovate to obovate, 9-30 cm long by 2-8 cm wide, glabrous on both surfaces; base attenuate; apex obtuse to acuminate; pseudo-stipule suborbicular, 2-3.5 cm wide, spirally arranged around the shoot. Inflorescence cauliflorous, thyrsoid, up to 75 cm long. Flowers creamy white, unisexual, 5-7 mm across; calyx 4, suborbicular; corolla 4; stamens 5-8; ovary 2 locular. Fruit drupaceous, ovoid to broad ellipsoid, dark red to purplish-black, glabrous. Seeds usually 2.
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถึงอินโดนีเซีย ประเทศไทยพบมากในภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ ตามแนวชายป่าหรือริมลำธาร ที่ระดับ ความสูงถึง 1,000 เมตร ออกดอกและติดผลช่วงเดือนมิถุนายน-ธันวาคม
Southeast Asia to Indonesia. In Thailand, frequent in the southeast and southern regions. Both in open areas and by the edges of forests or along streams up to elevations of 1,000 m. Flowering and fruiting from June to December.
ผลสุกรับประทานได้ มีรสหวาน สีม่วงจากผล ใช้ผสมอาหาร
The fruit is edible with a sweet taste and good for making purple food coloring.

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

4122 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: