เผยแพร่เมื่อ/created date: 8 Nov 2015

กล้วยหมูสัง

Uvaria grandiflora Roxb. ex Hornem
ย่านนมควาย
ANNONACEAE
ไม้เถาเลื้อยขนาดใหญ่ กิ่งอ่อนมีขน สีน้ำตาลปกคลุม ใบ เดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนานแกมไข่กลับ กว้าง 8 ซม. ยาว 21 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบสอบมน ดอก สีแดงถึงแดงเข้มแกม สีเหลืองอ่อนที่โคนกลีบ ออกเดี่ยวตามกิ่ง ใกล้ปลายยอด กลีบรองดอกรูปสามเหลี่ยมสีเขียวอ่อน ขนาด 2-3.2 ซม. กลีบดอก 6 กลีบ รูปขอบขนานถึงรูปไข่แคบ ขนาด 3-4 x 1-2 ซม. ปลายสอบ ถึงเป็นติ่งแหลม เกสรผู้จำนวนมาก สีเหลือง ผล กลุ่ม มีผลย่อย จำนวนมาก ผลย่อยทรงกระบอก มีเมล็ดจำนวนมาก
Large scandent shrub, up to 30 m long; branchlets brownish pubescent. Leaves simple, alternate, oblong to oblong-obvate, ca. 21 cm long by 8 cm wide; base cuneate to rounded; apex acute; margin entire or slightly undulate. Inflorescence solitary, axillary at the end of the twig. Flowers red or dark red with pale yellow at base; calyx triangular, pale green, 2-3.2 cm long; corolla 6, oblong to narrowly ovate, 3-4 cm long, 1-2 cm wide, with acute to apiculate apex; stamens numberous, yellow. Fruit aggregated; monocarps many, oblong. Seeds many.
อินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถึงอินโดนีเซีย ประเทศไทยพบทุกภาคตามชายป่าดิบชื้น ป่าโปร่ง และบริเวณริมห้วย ออกดอกและติดผลช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฏาคม
India, Southeast Asia to Indonesia. In Thailand, found throughout the country the edge of moist evergreen forests, in open forests and along streams. Flowering and fruiting from May to July.
เป็นไม้ ให้ดอกสีสวยสด ดอกหอม มีศักยภาพ ในการพัฒนาเป็นไม้เลื้อยประดับ
Beautiful and fragrant flowers, high potential to develop into climbing ornamental plants.

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

3530 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: