เผยแพร่เมื่อ/created date: -

แหนเป็ดเล็ก

Lemna perpusilla Torrey
LEMNACEAE
พืชลอยน้ำ มักพบเป็นแพ ลักษณะเป็นแผ่นใบเล็กๆ ลอยที่ผิวน้ำ มีรากเห็นเป็นเส้นดิ่งไม่แตกแขนง 1 เส้น ใบ อาจอยู่เดี่ยวๆ หรือเชื่อมกันเป็นกระจุก 2-5 ใบ สีเขียวอ่อนถึงสีม่วง แกมแดง รูปใบไม่สมมาตร รูปไข่กลับ หรือรูปไข่แกมขอบขนาน กว้าง 0.7-2.8 ซม. ยาว 1.2-4.8 มม. เส้นใบ 3 เส้น ดอก ขนาดเล็กมาก ออกเป็นช่อในถุงที่ขอบใบ ประกอบด้วยดอกเพศผู้ 2 ดอก และดอกเพศเมีย 1 ดอก ผล ขนาดเล็ก รูปค่อนข้างรี
พบในประเทศเขตร้อนและเขตศูนย์สูตรของทวีปเอเชีย พบทั่วไปตามแหล่งน้ำจืด ตั้งแต่ระดับใกล้น้ำทะเลจนถึง 2,100 เมตร
เป็นวัชพืชน้ำใช้เป็นอาหารสัตว์ เช่น เป็ด ห่านและปลา

พรรณไม้น้ำบึงบอระเพ็ด

-

1066164 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: