เผยแพร่เมื่อ/created date: 4 Jul 2011

พยับหมอก

Plumbago auriculata Lam.
Cape leadwort, Leadwort
PLUMBAGINACEAE
ไม้พุ่ม ขนาดเล็ก สูง 30-120 เซนติเมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่กลับหรือรูปช้อน โคนใบสอบเรียว ปลายใบมน ขอบใบเรียบ ดอกออกเป็นช่อที่ยอด กลีบเลี้ยง สีเขียว เป็นหลอด มีต่อมน้ำาเหนียว กลีบดอก 5 กลีบ สีฟ้า เชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายกลีบแผ่แบน ผลเป็นผลแห้งแตก รูปกระสวย
แอฟริกาใต้ ออกดอก ตลอดปี การปลูกเลี้ยง ดินร่วน แสงแดดจัด น้ำปานกลาง ขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง
ปลูกเป็นไม้ประดับ

หนังสือพรรณไม้ต่างประทศ

-

5443 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: