เผยแพร่เมื่อ/created date: 22 Aug 2011

ปาหนันช้าง

Goniothalamas giganteus Hook.f. & Thomson
กะนือเราะ
ANNONACEAE
ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูง ๑๐ - ๑๕ เมตร มีรากค้ำยัน เปลือกต้นมีกลิ่นหอมฉุนยอดอ่อนมีขนประปราย ใบเดี่ยว เรียงสลับในระนาบเดียวกัน แผ่นใบกรอบ รูปขอบขนาน ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบ ดอกออกเดี่ยว หรือเป็นกลุ่มบนกิ่ง กลุ่มละ ๒ - ๓ ดอก กลีบเลี้ยง ๓ กลีบ รูปไข่ปลายแหลม กลีบดอก ๖ กลีบ สีเหลือง เรียงเป็น ๒ ชั้น ชั้นละ ๓ กลีบ กลีบดอกชั้นนอกรูปไข่แกมขอบขนานเป็นคลื่น กลีบดอกชั้นในรูปไข่ ปลายแหลม ผลเป็นผลกลุ่ม ผลย่อยรูปทรงกระบอก มี ๑ - ๓ เมล็ดต่อผล
พบในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ในประเทศไทยเฉพาะทางภาคใต้ บริเวณป่าดิบชื้นที่ลุ่ม และป่าพรุ
ปาหนังช้างเป็นพันธุ์ไม้ที่มีดอกสวยงาม และดอกมีขนาดใหญ่ที่สุดในพืชวงศ์กระดังงาที่พบในประเทศไทย จึงนิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับ

หนังสือพรรณไม้ป่าพรุ จังหวัดนาราธิวาสโครงการศูนย์การศึกษาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนาราธิวาส (งานป่าไม้). 2534.

-

3944 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: