เผยแพร่เมื่อ/created date: 22 Aug 2011

ปรเทือง

Crotalaria juncea L.
คำบูชา เทือง บัวสา มะคำไก่ดง ส้มปูขม หอมค่อย หิ่งห้อ หิ่งหายโคก Indian hemp, Madras hemp
FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
พืชล้มลุกฤดูเดียว ลำต้นตั้งตรง แตกกิ่งก้านสาขามาก สูง ๑.๘ - ๓ เมตร ใบเดี่ยว รูปขอบขนานแกมรี ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอดหรือปลายกิ่งก้านดอกย่อย ๘ - ๒๐ ดอก สีเหลือง รูปดอกถั่ว ผลเป็นฝัก รูปทรงกระบอก ยาว ๓ - ๖ ซม. กว้าง ๑ - ๒ ซม. เมล็ดมีประมาณ ๖ เมล็ด (นิยมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสดในสภาพพื้นที่ดอน โดยปลูกในรูปแบบของพืชหมุนเวียน โดยหว่านหรือโรยเมล็ดก่อนการปลูกพืชหลัก เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย เป็นต้น อย่างน้อยสองเดือน แล้วไถกลบปอเทืองที่อายุประมาณ ๕๐ - ๖๐ วัน ในขณะที่ดินยังมีความชื้นและทิ้งไว้ ๗ - ๑๐ วัน ก่อนการปลูกพืชหลัก หรืออาจปลูกในรูปแบบของพืชแซม โดยปลูกระหว่างแถวพืชหลัก ปลูกหลังจากปลูกพืชหลักประมาณ ๑ - ๒ สัปดาห์)
พบในเขตร้อนชื้นของเอเชีย และออสเตรเลีย ประเทศไทยเป็นพืชปลูกพบได้ทั่วไป
ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสดในสภาพพื้นที่ดอน โดยปลูกในรูปแบบของพืชหมุนเวียน

หนังสือ สยามไภษัชพฤกษ์ ภูมิปัญญาของชาติคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 2538.

-

211710 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: