เผยแพร่เมื่อ/created date: 22 Aug 2011

หญ้าแฝก

Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small
แฝก แฝกหอม แฝกลุ่ม แกงหอม แคมหอม Vetiver
POACEAE (GRAMINEAE)
พืชล้มลุกอายุหลายปี สูง ๑ - ๑.๖ เมตร มีรากฝอยที่หยั่งลึกในดินได้ถึง ๔ เมตร รากมีกลิ่นหอม ใบเดี่ยว รูปขอบขนาน กว้าง ๐.๔ - ๑.๕ ซม. ยาว ๓๐ - ๗๕ ซม. ปลายใบสอบแหลม ผิวด้านล่างเกลี้ยง ขอบใบมีขนสาก ดอกออกเป็นช่อที่กลางยอด ยาว ๑๕ - ๔๐ ซม. ดอกย่อย ด้านล่างฝ่อ ด้านบนสมบูรณ์เพศ เกสรเพศผู้ ๓ อัน อับเรณูสีส้ม เกสรเพศเมีย ยอดเกสรสีชมพู เมล็ด สีน้ำตาลอ่อน รูปกระสวยผิวเรียบ หัวท้ายมน
มีถิ่นกำเนิดในอินเดียตอนเหนือ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแพร่กระจายไปยังประเทศอื่นๆ ในเขตร้อนและกึ่งร้อน
หญ้าแฝกสามารถทนต่อสภาพดินและภูมิอากาศต่างๆได้ดี ปัจจุบันประเทศไทยมีการรณรงค์สนับสนุนเป็นอย่างมากในการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ใบหญ้าแฝกนำมาทำแฝกมุงหลังคา และงานหัตถกรรม

หนังสือ จากพระราชดำริสู่เส้นทางอนุรักษ์ดินและน้ำ.กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. 2535. หญ้าแฝกหอม :

-

268354 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small POACEAE
2 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small POACEAE
3 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small POACEAE
4 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small POACEAE
5 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small POACEAE
6 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small POACEAE
7 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small POACEAE
8 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small POACEAE
9 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small POACEAE
10 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small POACEAE
11 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small POACEAE
12 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small POACEAE
13 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small POACEAE
14 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small POACEAE
15 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small POACEAE
16 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small POACEAE
17 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small POACEAE
18 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small POACEAE
19 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small POACEAE
20 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small POACEAE
21 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small POACEAE
22 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small POACEAE
23 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small POACEAE
24 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small POACEAE
25 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small POACEAE
26 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small POACEAE
27 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small POACEAE
28 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small POACEAE
29 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small POACEAE
30 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small POACEAE
31 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small POACEAE
32 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small faek hom POACEAE
33 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small Ya faek hom POACEAE
34 Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small Ya faek hom POACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: