เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Sep 2015

แสลงใจ

Strychnos nux-vomica L.
STRYCHNACEAE
ไม้ต้นผลัดใบ สูง 7-15 ม. ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรีกว้าง กว้าง 6-9 ซม. ยาว 7-15 ซม. ช่อดอกแบบแยกแขนง ออกที่ปลายยอด ดอกเป็นหลอด สีเขียว ยาวประมาณ 1.2 ซม. ผลทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4-8 ซม. เมื่อสุกสีเหลืองถึงสีเหลืองอมส้ม ออกดอกเดือน ก.พ.-เม.ย.
Deciduous trees 7-15 m tall. Leaves simple, oppositte, broadly elliptic, 7-15 by 6-9 cm long. Inflorescences paniculate, terminal. Flowers tubular, green, ca.1.2 cm long. Fruits globose, 4-8 cm in diam., yellow to orangish yellow. Flowering Feb.-Apr.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

1482 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: