เผยแพร่เมื่อ/created date: 21 Feb 2017

สะเดา

Azadirachta indica A. Juss
กะเดา สะเลียม
Anacardiaceae
ไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงถึง ๑๕ ม. ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ดอกออกเป็นช่อจากซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ดอกสีขาวอมเขียว ขนาดเล็ก ผลรูปรีมีเนื้อฉํ่านํ้า ผลสุกสีเหลืองอมเขียว มีเมล็ดแข็ง ๑ เมล็ด ออกดอกช่วงเดือนตุลาคม – มกราคม ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด หรือปักชำ
Azadirachta indica is a medium-sized tree, up to 15 m tall. Leaves are pinnately compound, alternately arranged. Inflorescences are in axillary panicles at the terminal braches. Flowers are white or greenish-white, numerous. Fruits are ellipsoid drupe, yellowish-green when ripe. Flowering in October – January. This plant can be propagated by seed or cutting.
ยอดอ่อนและดอกอ่อนมีรสขม นำมาลวกหรือย่างรับประทานกับนํ้าพริก หรืออาหารพื้นบ้าน
Young shoots and young flowers are bitter taste, that should be fast-boiled or grilled before eaten with local dishes.

๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

1782 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Azadirachta indica A. Juss. MELIACEAE
2 Azadirachta indica A. Juss. MELIACEAE
3 Azadirachta indica A. Juss. MELIACEAE
4 Azadirachta indica A. Juss. MELIACEAE
5 Azadirachta indica A. Juss. MELIACEAE
6 Azadirachta indica A. Juss. MELIACEAE
7 Azadirachta indica A. Juss. MELIACEAE
8 Azadirachta indica A. Juss. MELIACEAE
9 Azadirachta indica A. Juss. MELIACEAE
10 Azadirachta indica A. Juss. MELIACEAE
11 Azadirachta indica A. Juss. MELIACEAE
12 Azadirachta indica A. Juss. MELIACEAE
13 Azadirachta indica A. Juss. MELIACEAE
14 Azadirachta indica A. Juss. MELIACEAE
15 Azadirachta indica A. Juss. MELIACEAE
16 Azadirachta indica A. Juss. MELIACEAE
17 Azadirachta indica A. Juss. MELIACEAE
18 Azadirachta indica A. Juss. MELIACEAE
19 Azadirachta indica A. Juss. MELIACEAE
20 Azadirachta indica A. Juss. MELIACEAE
21 Azadirachta indica A. Juss. MELIACEAE
22 Azadirachta indica A. Juss. Sa Dao MELIACEAE
23 Azadirachta indica A. Juss. Sa Dao MELIACEAE
24 Azadirachta indica A. Juss. Sa dao MELIACEAE
25 Azadirachta indica A. Juss. Sa Liam MELIACEAE
26 Azadirachta indica A. Juss. Sa Liam MELIACEAE
27 Azadirachta indica A. Juss. Sdao MELIACEAE
28 Azadirachta indica A. Juss. Sdao MELIACEAE
29 Azadirachta indica A. Juss. Sdao MELIACEAE
30 Azadirachta indica A. Juss. Sdao MELIACEAE
31 Azadirachta indica A. Juss. Sdao MELIACEAE
32 Azadirachta indica A. Juss. ฟีนีน, สะเดาต้น MELIACEAE
33 Azadirachta indica A. Juss. สะเดา MELIACEAE
34 Azadirachta indica A. Juss. สะเดา MELIACEAE
35 Azadirachta indica A. Juss. สะเดา (Sadao) MELIACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: