เผยแพร่เมื่อ/created date: 21 Feb 2017

มะแฮะ

Cajanus cajan (L.) Millsp.
ถั่วแระ ถั่วมะแฮะ
Fabaceae
ไม้พุ่ม แตกกิ่งก้านมาก สูง ๑.๕ – ๓ ม. ใบประกอบแบบมีใบย่อย ๓ ใบ ดอกออกเป็นช่อจากซอกใบหรือปลายกิ่ง ดอกสีเหลืองหรือ ม่วงแกมแดง ผลเป็นฝักแบน มีขน เมื่อแก่แล้วแตกออก ออกดอก ช่วงเดือนมิถุนายน – ตุลาคม ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด
Cajanus cajan is a shrub, much branched, 1.5 – 3 m tall. Leaves are pinnately compound, with 3 leaflets. Inflorescences are in terminal and axillary panicle of racemes. Flowers are yellow and purplish-red. Flowering in July – October. The plant is grown by seed.
ยอดอ่อนนำมาลวกจิ้มกับนํ้าพริก ผลแก่นิยมนำมานึ่งเพื่อ รับประทานเมล็ด
Young shoots are eaten as vegetables with chilli sauces after fast-boiled. The mature fruits are commonly steamed for edible seeds.

หน้งสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

3080 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: