เผยแพร่เมื่อ/created date: 21 Feb 2017

เมี่ยง

Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (J.W. Mast.) Kitam.
ชา เมี่ยงดอย
Theaceae
ไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ใบเดี่ยว เรียงสลับ ขอบใบจัก ฟันเลื่อย ดอกออกเป็นช่อขนาดเล็ก มีดอกย่อยสีขาว ๒ – ๔ ดอก ผลรูปเกือบกลมขนาด ๒ – ๔ ซม. มีเมล็ดกลม สีนํ้าตาล ออกดอก ช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด
Camellia sinensis var. assamica is an evergreen shrub or small tree. Leaves are simple, alternate, margin serrate. Inflorescences are in small clusters, with 2 – 4 white flowerlets. Capsules are 2 – 4 cm in diameter, dehiscent, with globose brown seeded. Flowering in December – February. This plant can be propagated by seed.
ใบอ่อนนำมาผลิตเป็นใบชา นำเมล็ดมาบีบอัดให้นํ้ามันซึ่งนำมา ใช้ผลิตเป็นยา ใช้ประกอบอาหารและใช้ในเครื่องสำอาง
The young light green leaves are harvested for tea production. The seeds can be pressed to yield essential oil, this is used for medical, cooking and cosmetic purposes.

หน้งสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

1830 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: