เผยแพร่เมื่อ/created date: 21 Feb 2017

พุทธรักษากินหัว

Canna indica L.
พุทธรักษา บัวละวง
Canaceae
พืชล้มลุกอายุหลายปี มีเหง้าใต้ดิน สูงถึง ๒ ม. ใบเดี่ยว รูปไข่ แกมรี ยาวได้ถึง ๑ ม. ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอด ดอกสีส้ม หรือ แดงแกมเหลือง ผลรูปไข่ มี ๒ พู ออกดอกช่วงเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อ หรือเพาะเมล็ด
Canna indica is a perennial herb with rhizomes, up to 3 m tall. Leaves are simple, ovate-elliptic, up to 1 m long. Inflorescences are in terminal racemes. Flowers in various colors; orange, reddish-yellow. Fruits are ovoid in 2 lobbed. Flowering in August – October. This plant can be propagated by rhizome and seed.
เหง้าใต้ดินเป็นแหล่งสะสมแป้ง ใช้รับประทานสด หรือนำมา ประกอบอาหารพื้นเมือง
The rhizomes are the source of canna starch which are eaten raw or cooked in local foods.

หน้งสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

5341 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: