เผยแพร่เมื่อ/created date: 21 Feb 2017

มะนาวไม่รู้โห่

Carissa carandas L.
มะนาวโห่ หนามแดง หนามขี้แฮด
Apocynaceae
ไม้พุ่ม มีนํ้ายางขาว ตามกิ่งก้านมีหนาม ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม แผ่นใบรูปไข่กว้าง ดอกออกเป็นช่อจากซอกใบ สีขาว หรือสีชมพูอ่อนๆ มักมีกลิ่นหอม ผลรูปรี เนื้อฉํ่านํ้า สีแดงอมม่วง มีเมล็ดแข็ง ออกดอก ช่วงเดือนมิถุนายน – มกราคม ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด
Carissa carandas is a thorny shrub, with white latex. Leaves simple, opposite, leaf blade broadly-ovate. Inflorescences in axillary clusters. Flowers are fragrant, white or pale rose-colored. Fruits are a ellipsoid drupe redish-purple when ripe. Flowering in June – January. The plant is commonly grown from seed.
ทุกส่วนของพืชชนิดนี้มีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพร ผลใช้รับประทานสด มีรสเปรี้ยว หรือใช้ประกอบอาหาร
The whole parts of this plant are used as the traditional medicine. The fruits are eaten fresh or cooked in many foods.

หน้งสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

2409 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: