เผยแพร่เมื่อ/created date: 21 Feb 2017

บัวบก

Centella asiatica Urban
Apiaceae
ไม้ล้มลุก อายุหลายปี แตกไหลปกคลุมดิน ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปเกือบกลม ดอกออกเป็นช่อเดี่ยว คล้ายซี่ร่ม จากซอกใบ ดอกสีม่วง ผลขนาดเล็ก รูปเกือบกลม ออกดอกตลอดป ี ขยายพันธุโ์ ดยการแยกไหล หรือเพาะเมล็ด
Centella asiatica is a small creeping perennial herb with stolons. Leaves are simple, rosette arranged, orbicularreniform. Inflorescences are in axillary simple umbel, with purplish flowers. Fruits are small sub-orbicular. Flowering are round year. This plant can be propagated by runners and seed.
ใบนิยมรับประทานสดเป็นผักเคียง นำมาทำเป็นนํ้าใบบัวบก ดื่มแก้ร้อนใน บำรุงกำลัง หรือนำใบแห้งมาชงดื่มเป็นชา กระตุ้นการ ไหลเวียนของโลหิต
The leaves are eaten raw as a side dish with chilli sauces. The whole plant is used as a tonic and a cooling drink to relieve heatiness. The leaves are taken as herbal tea to stimulate blood circulation.

หน้งสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

1475 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: