เผยแพร่เมื่อ/created date: 21 Feb 2017

ส้มโอมือ

Citrus medica L. var. sarcodactylis (Hoola van Nooten) Swingle
Rutaceae
ไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูง ๓ – ๖ ม. ตามกิ่งก้านมีหนาม ใบประกอบแบบลดรูปเหลือใบเดียว เรียงสลับ เมื่อถูกขยี้จะส่งกลิ่นหอม ดอกออกเป็นกระช่อ มีกลิ่นหอม ดอกย่อยสีขาว ด้านนอกมักมีแถบสีม่วง อ่อนเจือชมพู มี ๔ – ๗ กลีบ ผลสดรูปเรียวยาว ขนาด ๑๐ – ๒๕ ซม. ส่วนปลายแยกจากกันคล้ายรูปนิ้วมือ ผลอ่อนสีเขียวเมื่อสุกจะเปลี่ยน เป็นสีเหลือง ภายในผลเป็นเนื้อสีขาว ออกดอกเกือบตลอดปีแต่ออกมาก ช่วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม
Citrus medica var. sarcodactylis is a shrub or small tree, 3 – 6 m tall. Branches are covered with thorns. Leaves unifoliolage, alternate, which are aromatic when crushed. Inflorescence are in axillary or terminal fragrant clusters. Its white flowers and often flushed with pinkish-purple outside, 4 – 7 petals. The fresh fruits are 10 – 25 cm long, in which the apical side separates into finger-like. It’s have an inner white pith. The immature fruit is green and turn bright yellow when ripe. Flowering are round year but mainly from May – July.
ผลสดมีกลิ่นหอมแรง วางในห้องเพื่อส่งกลิ่นหอม ผิวเปลือกผล หั่นเป็นชิ้นตามยาวใส่สลัด ประกอบอาหารหรือเครื่องดื่ม เปลือกผลสด หรือแห้งใช้เป็นยาสมุนไพร เช่น ยาดมส้มโอมือ
The fresh fruit is used for perfurming rooms. The sliced peel can be added to salads, cooked foods or drinks. The dried or freshy peel is also used in traditional medicine.

หน้งสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

1355 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: