เผยแพร่เมื่อ/created date: 21 Feb 2017

คันทรง

Colubrina asiatica (L.) Brongniart
ผักหวานทะเล ผักไห ผักก้านถึ่ง
Rhamnaceae
ไม้พุ่มกึ่งเลื้อย ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่ ดอกออกเป็นช่อจาก ซอกใบ ดอกย่อยขนาดเล็ก สีขาวอมเขียว ผลรูปทรงกลม ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีนํ้าตาล เมื่อแห้งแล้วแตก มี ๓ เมล็ด ออกดอกช่วงเดือน มิถุนายน – พฤศจิกายน สามารถขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด
Colubrina asiatica is a scandent shrub. Leaves simple, alternate, leaf blade ovate. Inflorescences in axillary cluslers, with a small white flowers. Fruits are globose, green and fleshy at first and turning brown when dried, with 3 seeds. Flowering in June – September. This plant can be propagated from seed.
ใบนำมารับประทานเป็นผักสด ลวกจิ้มนํ้าพริก หรือใส่ในแกงกะทิ และยังมีสรรพคุณเป็นสมุนไพรพื้นบ้าน
Young leaves are eaten fresh or fast-boiled with chilli sauces and cooked foods. It can also be used as a traditional medicine.

หน้งสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

1320 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: