เผยแพร่เมื่อ/created date: 21 Feb 2017

ผักฮ้วน

Dregea volubilis Benth.
ผักห้วนหมู กระทุงหมาบ้า เครือเขาหมู
Apocynaceae
ไม้เถาเลื้อย มีนํ้ายางขาว ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปไข่กว้างหรือ เกือบกลม ดอกออกเป็นช่อห้อยจากซอกใบ ดอกย่อยสีเขียว จำนวนมาก มีกลิ่นหอม ผลเป็นฝักรูปรีแคบ ยาว ๘ – ๑๒ ซม. เมื่อแก่จะแตกออก ออกดอกช่วงเดือนเมษายน – กันยายน ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด หรือปักชำต้น
Dregea volubilis is a climber, with white latex. Leaves simple, opposite, broadly-ovate or suborbicular. Inflorescences in a hanging cluster with many flowers, flowers green or yellowish-green, fragrant. Fruits are narrowly ovoid, 8 – 12 cm long, dehiscent. Flowering in April – September. The plant can be propagated by seed or stem cutting.
ใบอ่อน ยอด และช่อดอก รับประทานเป็นผักจิ้มนํ้าพริก หรือใช้ประกอบอาหาร
Young shoots and inflorescences are eaten with chilli sauce or cooked in local foods.

หน้งสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

1471 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: