เผยแพร่เมื่อ/created date: 21 Feb 2017

ผักเลื่อน

Elsholtzia kachinensis Prain
Lamiaceae
พืชล้มลุก ชอบขึ้นในพื้นที่ชุ่มนํ้า ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่ ดอกออกเป็นช่อแบบซี่ร่มที่ปลายยอด ดอกย่อยสีชมพูอ่อนหรือสีขาว ผลรูปไข่กลับขนาดเล็ก ออกดอกชว่ งเดือนตุลาคม – ธันวาคม ขยายพันธุ์ โดยการปักชำต้น
Elsholtzia kachinensis is an aquatic herb, 10 – 40 cm tall. Leaves simple, opposite, ovate. Inflorescences in terminal umbels, with pinkish or white flowers. Fruits are small, obovate. Flowering in October – December. It is propagated by stem cutting.
ยอดอ่อนมีนํ้ามันหอมระเหย ใช้รับประทานสดเป็นผักเคียงกับอาหารพื้นเมือง
Young shoots are aromatic and are eaten fresh as a side dish.

หน้งสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

1844 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: