เผยแพร่เมื่อ/created date: 21 Feb 2017

ผักฮาก

Erythropalum scandens Blume
Olacaceae
ไม้เถาเลื้อยมีมือเกาะ อายุหลายปี ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่ หรือ รูปรี ดอกออกเป็นช่อ มีดอกย่อยสีขาว ขนาดเล็กจำนวนมาก ผลรูปรี แก่แล้วแตกออก ภายในมีเมล็ดแข็ง ๑ เมล็ด ออกดอกช่วงเดือน พฤษภาคม – กันยายน ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด หรือชำต้น
Erythropalum scandens is a perennial climber with tendrils. Leaves simple, alternate, leaf blade ovate or elliptic. Inflorescences in axillary cymes with many white small flowers. Fruits ellipsoid, dehiscent, with 1 seeded. Flowering in May – September. It is propagated by seed or stem cutting.
ใบนำมาลวกจิ้มกับนํ้าพริก หรือใช้เป็นผักประกอบอาหาร ใส่ในแกง
Young leaves are cooked in curry or eaten with chilli sauce after boiled.

หน้งสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

4768 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: