เผยแพร่เมื่อ/created date: 21 Feb 2017

ผักฮาก

Erythropalum scandens Blume
Olacaceae
ไม้เถาเลื้อยมีมือเกาะ อายุหลายปี ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่ หรือ รูปรี ดอกออกเป็นช่อ มีดอกย่อยสีขาว ขนาดเล็กจำนวนมาก ผลรูปรี แก่แล้วแตกออก ภายในมีเมล็ดแข็ง ๑ เมล็ด ออกดอกช่วงเดือน พฤษภาคม – กันยายน ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด หรือชำต้น
Erythropalum scandens is a perennial climber with tendrils. Leaves simple, alternate, leaf blade ovate or elliptic. Inflorescences in axillary cymes with many white small flowers. Fruits ellipsoid, dehiscent, with 1 seeded. Flowering in May – September. It is propagated by seed or stem cutting.
ใบนำมาลวกจิ้มกับนํ้าพริก หรือใช้เป็นผักประกอบอาหาร ใส่ในแกง
Young leaves are cooked in curry or eaten with chilli sauce after boiled.

หน้งสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

5679 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Erythropalum scandens Blume OLACACEAE
2 Erythropalum scandens Blume OLACACEAE
3 Erythropalum scandens Blume OLACACEAE
4 Erythropalum scandens Blume OLACACEAE
5 Erythropalum scandens Blume OLACACEAE
6 Erythropalum scandens Blume OLACACEAE
7 Erythropalum scandens Blume OLACACEAE
8 Erythropalum scandens Blume OLACACEAE
9 Erythropalum scandens Blume OLACACEAE
10 Erythropalum scandens Blume OLACACEAE
11 Erythropalum scandens Blume OLACACEAE
12 Erythropalum scandens Blume OLACACEAE
13 Erythropalum scandens Blume OLACACEAE
14 Erythropalum scandens Blume OLACACEAE
15 Erythropalum scandens Blume OLACACEAE
16 Erythropalum scandens Blume OLACACEAE
17 Erythropalum scandens Blume OLACACEAE
18 Erythropalum scandens Blume OLACACEAE
19 Erythropalum scandens Blume OLACACEAE
20 Erythropalum scandens Blume OLACACEAE
21 Erythropalum scandens Blume OLACACEAE
22 Erythropalum scandens Blume OLACACEAE
23 Erythropalum scandens Blume OLACACEAE
24 Erythropalum scandens Blume OLACACEAE
25 Erythropalum scandens Blume OLACACEAE
26 Erythropalum scandens Blume OLACACEAE
27 Erythropalum scandens Blume OLACACEAE
28 Erythropalum scandens Blume OLACACEAE
29 Erythropalum scandens Blume OLACACEAE
30 Erythropalum scandens Blume Ma Jue Khe OLACACEAE
31 Erythropalum scandens Blume Pak hak OLACACEAE
32 Erythropalum scandens Blume Phak hak OLACACEAE
33 Erythropalum scandens Blume phak hak OLACACEAE
34 Erythropalum scandens Blume Phak Rot, ผักรด; Ma Chue Ke, มะจือเก้ (Hmong) OLACACEAE
35 Erythropalum scandens Blume Phak Sab OLACACEAE
36 Erythropalum scandens Blume ผักฮาก OLACACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: