เผยแพร่เมื่อ/created date: 21 Feb 2017

ผักเฮือด

Ficus geniculata Kurz
Moraceae
ไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงถึง ๒๐ ม. ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่กลับ ช่อดอกกลมออกเป็นช่อตามกิ่งก้านและซอกใบ เมื่อสุกสีม่วงแดง ออกดอกช่วงเดือนเมษายน – สิงหาคม ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด หรือปักชำกิ่ง
Ficus geniculata is a medium-sized tree, with white latex, up to 20 m tall. Leaves simple, alternate, leaf blade obovate. Inflorescences in axillary and along branchlets, globose, purple-red when mature. Flowering in April – August. This plant can be propagated by seed or branch cutting.
ใบอ่อนลวกรับประทานหรือใช้ประกอบอาหารพื้นเมือง
Young leaves are eaten as vegetable after fast-boiled or cooked in local foods.

หน้งสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

2919 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: