เผยแพร่เมื่อ/created date: 21 Feb 2017

ถั่วแปบ

Lagenaria siceraria (Molina.) Standl.
ขี้อ้นใหญ่ มะปิด
Cucurbitaceae
ไม้เถาเลื้อย มีมือเกาะ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่หรือเกือบกลม แผ่นใบเว้าเป็นพู ๕ – ๙ พู ดอกเดียว สีขาว ดอกบานกว้างถึง ๑๒ ซม. แยกเป็นดอกเพศผู้และดอกเพศเมีย ผลสดมีเนื้อในสีขาว มีรูปร่าง หลากหลายตามสายพันธุ์ ออกดอกช่วงเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด
Lagenaria siceraria is an annual climber, with tendrils. Leaves simple, alternate, ovate or suborbicular, 5 – 9 lobed. Flowers white, in axillary, up to 12 cm in diameter. Male flowers on long pedicels and female flowers on short pedicels. Fruit is a pepo, very variable in size and shape. Flowering in August – October. It is propagated from seed.
ผลอ่อนและยอดนำมาต้มรับประทานกับนํ้าพริก หรือนำมาแกง ตั้งแต่สมัยโบราณใช้ผลแห้งเป็นภาชนะใส่นํ้าหรือของเหลวต่างๆ
Young fruits and shoots are eaten after boiled or cooked in curry. The dried fruit have been used to store water and other liquids since ancient times.

หน้งสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

1048 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: