เผยแพร่เมื่อ/created date: 21 Feb 2017

ผักหนาม

Lasia spinosa Thw.
ขี้อ้นใหญ่ มะปิด
Araceae
ไม้ล้มลุก อายุหลายปี สูง ๐.๔ – ๑ ม. ใบเดี่ยว แผ่นใบ มักหยักเว้า เป็นพูมีหลายแบบ ดอกออกเป็นช่อสีนํ้าตาลหรือสีม่วงคลํ้า มักบิดเป็นเกลียว ผลรูปไข่กลับ ฉํ่านํ้า ยาว ๑ ซม. ออกดอกช่วงเดือน กรกฎาคม – พฤศจิกายน ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดหรือแบ่งจาก ไหลใต้ดิน
Lasia spinosa is a perennial herb, 0.4 – 1 m tall. Leaves simple, leaf blade is variable in shape, usually lobed. Inflorescences in spadix, twisted, brown or dull purple. Fruits are in berry, obovoid, 1 cm long. Flowering in July – November. It can be propagated by rhizome division or seed.
ใบอ่อนต้มรับประทานกับนํ้าพริกหรือประกอบอาหารพื้นบ้าน ไม่ควรรับประทานสดพืชชนิดนี้เพราะมีสารบางอย่างที่เป็นพิษ แต่จะ ถูกทำลายเมื่อผ่านความร้อน
Young leaves are eaten after boiled with chilli sauce or cooked local foods. However, this plant should not be eaten raw due to highly toxic.

หน้งสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

1312 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: