เผยแพร่เมื่อ/created date: 21 Feb 2017

กล้วยนาก

Musa (AAA) ‘Nak’
กล้วยกุ้ง กล้วยแดง
Musaceae
พืชล้มลุกอายุหลายปี ลำต้นเทียมสูง ๒.๕ – ๓.๕ ม. ใบเดี่ยว เรียงเวียนที่ปลายยอด ปลีออกที่ปลายยอด มีใบประดับสีแดงม่วง เครือกล้วยและผลมีสีแดงนํ้าตาล แต่ละเครือมี ๒ – ๓ หวี และแต่ละหวี มี ๖ – ๗ ผล ผลสุกมีเนื้อในสีเหลือง รสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย มีกลิ่นหอม และไม่มีเมล็ด ออกดอกและติดผลตลอดปี ขยายพันธุ์โดย การแยกหน่อ
Musa (AAA) ‘Nak’ is a perennial herb with rhizome. Pseudostems are 2.5 – 3.5 m tall. Leaves are simple, spirally arranged at top. Inflorescences in terminal, with reddishpurple bracts. A infructescence is dark red-brown with 2 – 3 clusters, each has 6 – 7 fruits. The ripe fruits are yellowish inner, sweetly with a little sour and fragrant, and have not seed. Flowering and fruiting are round year. This plant can be propagated by rhizome division with young stem.
ผลสุกใช้รับประทานสดเป็นผลไม้ และมักปลูกเป็นไม้ประดับ เนื่องจากผลมีสีสวยงาม
The ripe fruits are commonly eaten fresh. It is commonly grown as ornamental plant.

หน้งสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

133852 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: