เผยแพร่เมื่อ/created date: 21 Feb 2017

กล้วยตานีดำ

Musa balbisiana Colla
-
Musaceae
พืชล้มลุกอายุหลายปี ลำต้นเทียมสูง ๔ – ๕ ม. สีม่วงดำ ใบเดี่ยว เรียงเวียนซ้อนที่ปลายยอด แผ่นใบสีเขียว เส้นกลางใบสีเขียวปนม่วงดำ ออกดอกเป็นช่อที่ปลายยอด ปลีสีม่วงแดง มีนวลสีขาวหนา ดอกเพศเมีย สีเหลือง ดอกเพศผู้สีชมพูอมแดง เครือมีขนาดใหญ่ มีจำนวนหวี ๑๐ – ๑๑ หวี ผลรูปทรงกระบอก เมื่อสุกสีเหลืองเข้ม เนื้อในสีขาว มีรสหวาน มีเมล็ดสีดำ ออกดอกและติดผลไดต้ ลอดป ี ขยายพันธุโ์ ดยการ แยกหน่อ
Musa balbisiana is a perennial herb. Pseudostems are purplish-black, 4 – 5 m tall. Leaves simple, spiral, green, midvein purplish-black. Inflorescence in terminal; bracts purplish-red, covered with white plastering compounds. The fruits are cylindrical, densely arranged in a big infructescence, the inner is white, sweetly, with black seeds. Flowering and fruiting are round year. Propagated is by rhizome division.
-
ปลีใช้ประกอบอาหาร ใบใช้ห่ออาหาร ผลสุกกินได้ แต่ไม่ค่อยนิยม เพราะมีเมล็ดมาก
The inflorescences are cooked in curry. The leaves are used as packing materials. The ripe fruits are edible but it is not popular because its have many seeds.

หน้งสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

2112 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Musa balbisiana Colla MUSACEAE
2 Musa balbisiana Colla กล้วยตานี MUSACEAE
3 Musa balbisiana Colla กล้วยตานี MUSACEAE
4 Musa balbisiana Colla กล้วยตานี MUSACEAE
5 Musa balbisiana Colla กล้วยตานี MUSACEAE
6 Musa balbisiana Colla กล้วยตานี MUSACEAE
7 Musa balbisiana Colla กล้วยตานี MUSACEAE
8 Musa balbisiana Colla กล้วยตานีกันดอว์จยี MUSACEAE
9 Musa balbisiana Colla กล้วยตานีคลองตานี MUSACEAE
10 Musa balbisiana Colla กล้วยตานีคอนพะเพ็ง MUSACEAE
11 Musa balbisiana Colla กล้วยตานีเชียงกลม MUSACEAE
12 Musa balbisiana Colla กล้วยตานีดอนนางหงษ์ MUSACEAE
13 Musa balbisiana Colla กล้วยตานีดำ MUSACEAE
14 Musa balbisiana Colla กล้วยตานีดำ MUSACEAE
15 Musa balbisiana Colla กล้วยตานีดำ MUSACEAE
16 Musa balbisiana Colla กล้วยตานีดำ MUSACEAE
17 Musa balbisiana Colla กล้วยตานีดำ MUSACEAE
18 Musa balbisiana Colla กล้วยตานีดำ MUSACEAE
19 Musa balbisiana Colla กล้วยตานีดำ MUSACEAE
20 Musa balbisiana Colla กล้วยตานีป่าภูพิงค์ MUSACEAE
21 Musa balbisiana Colla กล้วยตานีป่าแม่เงา MUSACEAE
22 Musa balbisiana Colla กล้วยตานีป่าระนอง MUSACEAE
23 Musa balbisiana Colla กล้วยตานีป่าระนอง MUSACEAE
24 Musa balbisiana Colla กล้วยตานีป่าวัดป่าศาลาปางสัก MUSACEAE
25 Musa balbisiana Colla กล้วยตานีป่าสะเนียน MUSACEAE
26 Musa balbisiana Colla กล้วยตานีป่าห้วยแม่ปูน MUSACEAE
27 Musa balbisiana Colla กล้วยตานีป่าห้วยแม่ปูน MUSACEAE
28 Musa balbisiana Colla กล้วยตานีป่าห้วยแม่ปูน MUSACEAE
29 Musa balbisiana Colla กล้วยตานีมุกดาหาร MUSACEAE
30 Musa balbisiana Colla กล้วยตานีมุกดาหาร MUSACEAE
31 Musa balbisiana Colla กล้วยตานีเมืองปอน MUSACEAE
32 Musa balbisiana Colla กล้วยตานีหลังสวน MUSACEAE
33 Musa balbisiana Colla กล้วยตานีห้วยแม่เพรียง MUSACEAE
34 Musa balbisiana Colla 'Variegatated' กล้วยตานีด่าง MUSACEAE
35 Musa balbisiana Colla 'Variegatated' กล้วยตานีด่าง MUSACEAE
36 Musa balbisiana Colla 'Variegatated' กล้วยตานีด่าง MUSACEAE
37 Musa balbisiana Colla 'Variegatated' กล้วยตานีด่าง MUSACEAE
38 Musa balbisiana Colla 'Variegated' กล้วยตานีด่าง MUSACEAE
39 Musa balbisiana Colla 'Variegated' กล้วยตานีด่าง MUSACEAE
40 Musa balbisiana Colla 'Variegated' กล้วยตานีด่าง MUSACEAE
41 Musa balbisiana Colla 'Variegated' กล้วยตานีด่าง MUSACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: