เผยแพร่เมื่อ/created date: 21 Feb 2017

เพกา

Oroxylum indicum (L.) Benth. ex Kurz
มะลิดไม้ ลิ้นฟ้า
Bignoniaceae
ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูงถึง ๑๐ ม. ใบประกอบแบบขนนก ๒ ชั้น ขนาดใหญ่ ออกหนาแน่นที่ปลายยอด ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอด ดอกย่อยสีม่วงแดง ผลเป็นฝักรูปดาบ ยาว ๔๐ – ๑๒๐ ชม. ออกดอก ช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดหรือ แบ่งราก
Oroxylum indicum is a small-sized tree, up to 10 m tall. Leaves are a large bipinnately compound, crowded at top. Inflorescences in terminal racemes, with purplish flowers. Fruits in sword-shaped, 40 – 120 cm long. Flowering in June – August. It is propagated from seed and root division.
ผลอ่อนนำย่างไฟให้สุก แล้วขุดผิวด้านนอกออก นำส่วนที่เหลือหั่นเป็นชิ้นๆ รับประทานกับนํ้าพริก หรือใส่แกงประกอบอาหาร
Young pods are grilled on fire, the outer layer then scraped off, the rest was sliced and served with chilli sauce or added in curry.

หน้งสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

2450 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: