เผยแพร่เมื่อ/created date: 22 Feb 2017

ผักหวานบ้าน

Sauropus androgynous (L.) Merrill
Euphorbiaceae
ไม้พุ่มสูง ๑.๕ – ๒ ม. ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่ถึงรูปใบหอก ดอกแยกเพศ ออกเป็นช่อกระจุกจากซอกใบ ไม่มีกลีบดอก ผลรูปทรงกลม มีสันจางๆ ๖ สัน ขนาด ๑.๕ ซม. เมื่อแก่แล้วแตกเป็น ๓ พู ออกดอกช่วงเดือนเมษายน – กรกฎาคม ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดหรือปักชำต้น
Sauropus androgynous is a monoecious shrub, usually 1.5 – 2 m tall. Leaves simple, alternate, ovate-lanceolate. Inflorescences in a dense axillary fascicle. Flowers unisexual, without corolla. Fruits are globose to faintly 6 angulars, 1.5 cm in diameter, dehiscent with 3-valves. Flowering in April – July. It can be propagated by seed or stem cutting.
ยอดอ่อนต้มรับประทานกับนํ้าพริกหรือใส่ในแกงต่างๆ อย่างไรก็ตามมีรายงานในประเทศญี่ปุ่นและไต้หวัน ว่าบางคนที่กินพืชชนิดนี้เกิดความผิดปกติในการหายใจ
Young shoots are boiled before eating with chilli sauce and cooked in many local foods. However, the plant is reported about respiration trouble after having in Japan and Taiwan.

หนังสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

1594 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: