เผยแพร่เมื่อ/created date: 22 Feb 2017

โสน

Sesbania javanica Miq.
ผักฮองแฮง โสนหิน
Fabaceae
ไม้ล้มลุกอายุปีเดียว สูง ๑ – ๓ ม. มักพบขึ้นในพื้นที่ชุ่มนํ้า ใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย ๑๐ – ๓๐ คู่ ดอกออกเป็นช่อห้อยจากซอกใบ ยาวถึง ๑๔ ซม. ดอกสีเหลืองมีประสีนํ้าตาล ผลเป็นฝักเขียว ยาว ๑๘ – ๒๐ ซม. ออกดอกช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด
Sesbania javanica is an annual herb, 1 – 3 m tall, often found in swampy places. Leaves are paripinnate, with 10 – 30 pairs of leaflets. Inflorescences are in axillary drooping racemes, to 14 cm long. Flowers are yellow, finely dotted with brownish. Pods are cylindrical, pendent, 18 – 20 cm long. Flowering in September – October. This plant can be propagated by seed.
ยอดอ่อนนำมาลวกจิ้มนํ้าพริก ดอกรับประทานสด ใส่ไข่ทอด หรือผัดนํ้ามัน และยังใช้สีเหลืองจากดอกแต่งสีขนมหวาน เช่น ขนมบัวลอย
The young shoots are cooked and eaten with chilli sauces. The flowers are eaten raw, fried with egg, stir-fried with oil and served with chilli sauces. They are also used to give yellow color to various desserts such as “kanom bua loi”.

หนังสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

2072 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: