เผยแพร่เมื่อ/created date: 22 Feb 2017

บวบงู

Trichosanthes cucumerina L. var. anguina (L.) Haines
จ้อยนาง เถาวัลย์เขียว ยาดนาง
Cucurbitaceae
ไม้เถาเลื้อยมีมือเกาะ อายุปีเดียว ใบเดี่ยว เรียงสลับ แผ่นใบหยักเว้า ๕ – ๗ พู ดอกแยกเพศ กลีบดอกสีขาว ๕ กลีบ ขอบกลีบดอกเป็น ฝอยลักษณะคลา้ยขน ดอกบานเวลากลางคืน ดอกเพศผู้บายออกเป็นช่อยาว ๑๐ – ๓๐ ซม. ดอกเพศเมียเป็นดอกเดี่ยว ผลเป็นแท่งทรงกระบอก ยาว ๓๐ – ๑๒๐ ซม. มักบิด มีสีเขียว เมื่อสุกเปลี่ยนเป็นสีส้ม ออกดอกช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด
Trichosanthes cucumerina var. anguina is an annual, monoecious, climbing herb with tendrils. Leaves are simple, alternate, 5 – 7 lobed. Flowers are unisexual, white, 5 petals, the lobe of petals are fringed with hair-like at margin, opening at night. Female flowers are solitary, perianth as in male flowers. Fruits are long cylindrical, often twisted, 30 – 120 cm long, greenish and turning orange when mature. Flowering in July – August. This plant can be propagated by seed.
ผลอ่อนนิยมนำมาต้มจิ้มกับนํ้าพริก หรือใช้ใส่ในแกง
Young fruits are normally consumed with chilli sauces after boiled or added in curry.

หนังสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

1889 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: