เผยแพร่เมื่อ/created date: 11 Mar 2021

ลุงขน

Ficus drupacea Thunb.
กร่างใบขน ไฮ
MORACEAE
ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่สูงถึง 20 เมตร ทุกส่วนมียางขาว ใบเดี่ยวรูปรีแกมรูปไข่ มีขนหยาบหนาแน่นปกคลุม ดอกและขนแบบมะเดื่อ ผลแก่สีแดงคล้ำ รูปทรงกลมแกมขอบขนาน ขนาดประมาณ 2 เซนติเมตร
พบทุกภาคของประเทศไทย ยกเว้นภาคใต้
ผลสุกเป็นอาหารของนก และสัตว์ป่า
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม -

-

1654 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: