เผยแพร่เมื่อ/created date: 18 Nov 2021

เอื้องหอมแคระ

Adenoncos vesiculosa Carr
Podochilopsis dalatensis Guillaumin
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางยอด สูง 5-10 ซม. ใบ จำนวนมาก ออกสลับระนาบเดียว แผ่นใบอวบหนา รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 0.3-0.5 ซม. ยาว 1-2 ซม. ปลายใบแหลม ช่อดอก ออกที่ซอกใบ แบบช่อกระจะ จำนวน 3-7 ดอก ดอก บานเต็มที่กว้าง 0.3-0.4 ซม. สีเขียวแกมเหลือง กลีบเลี้ยงกลางรูปไข่แกมรี ปลายกลีบแหลม กลีบเลี้ยงคู่ข้าง รูปใบหอกกลับ ปลาบกลีบแหลม กลีบดอกรูปแถบหรือรูปใบหอก ปลาบกลีบมน กลีบปากรูปเกือบกลมหรือรูปไข่ คล้ายถ้วยกว้าง ปลายกลีบมีติ่งรูปสอบ
piphyte, monopodial; 5 - 10 cm tall. Leaves many, distichous, thick, elliptic-oblong, 0.3 - 0.5 cm wide, 1 - 2 cm long, apex acute. Inflorescence axillary, racemose, 3- to 7-flowered. Flowers 3.5 - 3.8 mm across, yellowish-green; dorsal sepal, apex acute; lateral sepals oblanceolate, apex acute; petals linear to lanceolate, apex obtuse; lip semicirculate to ovate, involute, apex apiculate.
พบตามป่าดิบเขตร้อนทางภาคตะวันออก และภาคใต้ที่ระดับความสูงถึง 1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนกรกฎาคม. การกระจายพันธุ์: ภูมิภาคอินโดจีน
Tropical evergreen forest in Eastern and Peninsular Thailand up to 1,000 m alt. Flowering in July. Distribution: Indochina.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: