เผยแพร่เมื่อ/created date: 18 Nov 2021

เอื้องปีกไก่ใบใหญ่

Agrostophyllum longifolium (Blume) Rchb.f.
Appendicula longifolia Blume
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ มีกาบใบหุ้มลำต้น ใบ จำนวน 11-17 ใบ ออกสลับระนาบเดียว แผ่นใบรูปขอบขนาน กว้าง 2-3.5 ซม. ยาว 5-18 ซม. ปลายใบหยักเป็นสองแฉกไม่เท่ากัน ช่อดอก ออกปลายลำลูกกล้วยแบบช่อกระจุกแน่น ดอกย่อยจำนวนมาก ดอก บานเต็มที่กว้าง 0.9-1.3 ซม. สีขาวครีมหรือสีเขียวแกมเหลือง กลีบปากสีขาว โคนกลีบปากและเส้าเกสรมีแต้มสีน้ำตาลแดง กลีบเลี้ยงกลางรูปไข่ กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปไข่กว้างถึงรูปรี ปลายกลีบแหลม หลังกลีบมีสันตามยาว กลีบดอกรูปสามเหลี่ยมแคบ กลีบปากแผ่ออกเป็นรูปสามเหลี่ยมกว้าง
Epiphyte, sympodial; stem covered with leaf sheath. Leaves 11 - 17, distichous, oblong, 2 - 3.5 cm wide, 5 - 18 cm long, apex unequally bilobed. Inflorescence terminal, head, many- flowered. Flowers 0.9 - 1.2 cm across, creamy-white to yellowish-green with reddish-brown marking on petals and column base; dorsal sepal ovate; lateral sepals broadly ovate to elliptic, apex acute, keel on abaxial; petals narrowly triangular; lip broadly triangular.
พบตามป่าดิบเขตร้อนทางภาคใต้ ที่ระดับความสูง 100-500 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม. การกระจายพันธุ์: คาบสมุทรมลายู และหมู่เกาะแปซิฟิก
Tropical evergreen forest in Peninsular Thailand; 100 - 500 m alt. Flowering in June - July. Distribution: Peninsular Malaysia and Pacific Islands.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: