เผยแพร่เมื่อ/created date: 18 Nov 2021

เอื้องดอกเทียน

Brachycorythis acuta (Rchb.f.) Summerh.
Gymnadenia acuta Rchb.f.; Platanthera acuta (Rchb.f.) Kraenzl.; Phyllomphax acuta (Rchb.f.) Schltr.; Brachycorythis obovalis Summerh.; Phyllomphax obovalis (Summerh.) Szlach.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ดิน สูง 15-30 ซม. ตัวใต้ดินรูปทรงรีหรือเกือบทรงกลม ใบ จำนวน 4-7 ใบออกเรียงเวียนรอบลำต้นแผ่นใบรูปใบหอก กว้าง 2-2.5 ซม. ยาว 8-12 ซม. ปลายใบแหลม ช่อดอก ออกที่ปลายยอด แบบช่อเชิงลด จำนวน 2-10 ดอก ใบประดับรูปร่างคล้ายใบ ยาวกว่าดอก ดอก บานเต็มที่กว่าง 2.5-3 ซม. สีขาวถึงสีขาวครีม หรือสีม่วงเข้ม อาจีจุดแจ้มสีแดงม่วงประปราย กลีบเลี้ยงกลางรูปใบหอก กลืบเลี้ยงคู่ข้างรูปใบหอกแกมรูปเคียว กลีบดอกรูปใบหอกเบี้ยว กลีบปากรูปรีถึงรูปไข่กลับแคบ ปลายกลีบแหลม มักม่วนงอ เดือยรูปกรวยถึงรูปทรงกระบอก
Terrestrial, 15 - 30 cm tall, tubers ellipsoid to subglobose. Leaves 4 - 7, spiral, lanceolate, 2 - 2.5 cm wide, 8 - 12 cm long, apex acute. Inflorescence terminal, spicate, 2- to 10-flowered; bracts similar to the foliage leaves, longer than flower. Flowers 2.5 - 3 cm across, white to creamy-white to dark purple, more or less tinged with purplish-red spots; dorsal sepal lanceolate; lateral sepals falcate-lanceolate; petals obliquely lanceolate; lip elliptic to narrowly obovate, apex acute, offen revolute; spur conical to cylindrical.
พบกระจายพันธุ์ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ตามป่าเบญจพรรณหรือป่าไผ่ ที่ระดับความสูง 50-700 เมตร ออกดอกช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน. การกระจายพันธุ์: อินเดีย เมียนมา และภูมิภาคอินโดจีน
Widely distributed throughout Thailand in Mixed-deciduous forest and bamboo forest; 50 - 700 m alt. Flowering in May - June. Distribution: India, Myanmar and Indochina.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: