เผยแพร่เมื่อ/created date: 18 Nov 2021

สิงโตพัดเรียว

Bulbophyllum acuminatum (Ridl.) Ridl.
Cirrhopetalum acuminatum Ridl.; Cirrhopetalum linearifolium Ridl.; Cirrhopetalum semibifidum Ridl.; Bulbophyllum semibifidum (Ridl.) Ridl.; Bulbophyllum stenophyllum Ridl.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ มีเหง้าทอดเลื้อย ระยะห่างยาว 2-3 ซม. ลำลูกกล้วยรูปทรงกลมถึงรูปทรงกรวยเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2-1.5 ซม. ใบ จำนวน 1 ใบ ออกปลายลำลูกกล้วย แผ่นใบรูปขอบขนาน กว้าง 1-1.5 ซม. ยาว 10-11 ซม. ปลายใบหยักเว้า ช่อดอก ออกที่โคนลำลูกกล้วย แบบช่อซี่ร่ม จำนวน 2-4 ดอก ดอก บานเต็มที่ยาวประมาณ 1.5 ซม. กลีบเลี้ยงสีเหลืองอ่อน โคนกลีบสีม่วงแดง กลีบดอกสีม่วงแดง กลีบปากสีเหลือง โคนกลีบสีม่วงแดง กลีบดอกสีม่วงแดง กลีบปากสีเหลือง กลีบเลี้ยงบนรูปไข่ ขอบกลีบหยักเป็นขนครุย เลี้ยงคู่ข้างรูปขอบขนานแกมรูปไข่ ขอบกลีบด้านบนเชื่อมติดกัน กลีบดอกรูปใบหอกแคบ ขอบกลีบหยักครุย กลีบปากรูปลิ้น หนา เส้าเกสรสั้น
Epiphyte, sympodial; rhizome creeping with 2 - 3 cm long between each other; pseudobulbs globose to conical, 1.2 - 1.5 cmin diameter. Leaves 1, terminal of pseudobulb, oblong, 1 - 1.5 cm wide, 10 - 11 cm long, apex bilobed. Inflorescence arising from base of pseudobulb, umbellate, 2- to 4-flowered. Flowers ca. 1.5 cm long, sepals pale yellow with reddish-purple at base, petals reddish-purple, lip yellow; dorsal sepal ovate, margin ciliate; lateral sepals ovate-oblong, upper part of magins connate; petals narrowly lanceolate, margin ciliate; lip lingulate, thick; column short.
พบตามป่าดิบเขตร้อนทางภาคใต้ ที่ระดับความสูง 50-100 เมตรจากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนเมษายน. การกระจายพันธุ์: มาเลเซียตะวันตก และบอร์เนียว
Tropical evergreen forest in Peninsular Thailand; 50 - 100 m alt. Flowering in April. Distribution: Peninsular Malaysia and Borneo.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: