เผยแพร่เมื่อ/created date: 18 Nov 2021

สิงโตอนันดา

Bulbophyllum annandalei Ridl.
Bulbophyllum annandalei Ridl.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ มีเหง้าทอดเลื้อย ระยะห่างยาว 1-1.5 ซม. ลำลูกล้วยรูปทรงกรวย ใบ จำนวน 1 ใบ ออกปลายลำลูกกล้วย แผ่นใบรูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 2.5-4 ซม. ยาว 10-19 ซม. ปลายใบหยักเป็นสองแฉกไม่เท่ากัน ช่อดอก ออกที่โคนลำลูกกล้วย แบบช่อซี่ร่มจำนวน 6-10 ดอก ดอก บานเต็มที่กว้างประมาณ 1.5 ซม. สีเหลืองอ่อน มีเส้นสีแดงตามแนวยาวของกลีบเลี้ยงและกลีบดอก กลีบเลี้ยงกลางรูปรีแกมรูปไข่ ขอบกลีบมีขนยาว กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปขอบขนาน บิดม้วน กลีบดอกรูปไข่ ขอบกลีบมีขนยาวเป็นครุย กลีบปากหนา ปลายกลีบโค้งลง โคนกลีบปากมีจุดประสีแดงเข้ม
Epiphyte, sympodial; rhizome creeping with 1 - 1.5 cm long between each other; pseudobulbs conical. Leaves 1, terminal of pseudobulb, oblong- elliptic, 2.5 - 4 cm wide, 10 - 19 cm long, apex unequally bilobed. Inflorescence arising from base of pseudobulb, umbellate, 6- to 10-flowered. Flowers ca. 1.5 cm across, pale yellow with red lines on sepals and petals; dorsal sepal ovate-elliptic, margin ciliate; lateral sepals oblong, contorted; petals ovate, with long ciliate at margin; lip freshly, thick, with red dots on the base.
พบตามป่าดิบเขตร้อนทางภาคใต้ ที่ระดับความสูง 300-1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือน ธันวาคม - กุมภาพันธ์. การกระจายพันธุ์: มาเลเซีย
Tropical evergreen forest in Peninsular Thailand; 300 - 1,000 m alt. Flowering in December - February. Distribution: Malaysia.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: