เผยแพร่เมื่อ/created date: 18 Nov 2021

สิงโตคู่

Bulbophyllum biflorum Teijsm. & Binn.
Phyllorkis biflora (Teijsm. & Binn.) Kuntze; Cirrhopetalum biflorum (Teijsm. & Binn.) J.J.Sm.; Bulbophyllum triurum Kraenzl.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ มีเหง้าทอดเลื้อย ระยะห่างยาว 1-1.5 ซม. ลำลูกกล้วยทรงรูปไข่ ผิวเป็นร่องและสัน ใบ จำนวน 1 ใบ ออกปลายลำลูกกล้วย แผ่นใบรูปขอบขนาน กว้าง 2-3 ซม. ยาว 10-13 ซม. ปลายใบมน ช่อดอก ออกที่โคนลำลูกกล้วย แบบช่อซี่ร่ม จำนวน 2 ดอก ดอก บานเต็มที่ยาว 7-8 ซม. กลีบเลี้ยงกลางรูปไข่ สีม่วงแกมน้ำตาล ปลายกลีบยาวเรียว กลีบเลี้ยงคู่ข้างสีเขียวแกมเหลือง มีจุดสีม่วงแดงกระจาย ปลายกลีบสีเหลือง กลีบดอกรูปรี ปลายกลีบเรียวยาว กลีบปากหนา สีเหลืองขุ่น มีจุดสีม่วงกระจายอยู่ทั่วกลีบปาก
Epiphyte, sympodial; rhizome creeping with 1 - 1.5 cm long between each other; pseudobulbs ovate, 4-angle distincly. Leaves 1, terminal of pseudobulb, oblong, 2 - 3 cm wide, 10 - 13 cm long, apex obtuse. Inflorescence arising from base of pseudobulb, sub-umbellate, 2-flowered. Flowers 7 - 8 cm long; dorsal sepal ovate, purplish-brown, apex with long seta; lateral sepals yellowish-green with reddish-purple dots; petals elliptic, apex with short seta; lip thick, dull yellow with purple dots.
พบตามป่าดิบเขตร้อนทางภาคใต้ ที่ระดับความสูง 100-500 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือน เมษายน - มิถุนายน. การกระจายพันธุ์: คาบสมุทรมลายู และหมู่เกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Tropical evergreen forest in Peninsular Thailand; 100 - 500 m alt. Flowering in April - June. Distribution: Peninsular Malaysia and Southeast Asia Islands.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: