เผยแพร่เมื่อ/created date: 18 Nov 2021

ทิมพิมาน

Bulbophyllum drymoda J.J.Verm., Schuit. & de Vogel
Drymoda picta Lindl., Sert.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ ลำลูกกล้วยทรงกลม แบน สีม่วงแกมแดง ผิวมีเกล็ดสีขาว ขึ้นชิดกัน ใบ จำนวน 2 ใบ ออกปลายลำลูกกล้วย แผ่นใบรูปไข่ กว้าง 1-2 ซม. ยาว 2.5 ซม. ปลายใบหยักสองแยกไม่เท่ากัน ทิ้งใบช่วงออกดอก ช่อดอก ดอกเดี่ยว ออกที่โคนลำลูกกล้วย ดอกบานเต็มที่กว้าง 1-1.5 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเขียวอ่อน เส้นกลีบสีม่วงแดง กลีบปากสีแดงแกมม่วง กลีบเลี้ยงกลางรูปไข่ กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปไข่แกมขอบขนาน ชี้ออกด้านข้าง ขอบกลีบม้วนเข้า กลีบดอกรูปไข่ กลีบปากอวบหนา ปลายกลีบโค้งลง มีขนครุย เส้าเกสรสีเขียวอ่อน มีแต้มจุดสีม่วงแดง คางเส้าเกสรยื่นยาว ปลายเส้าเกสรมีจะงอยโค้งลง รูปขอบขนาน
Epiphyte, sympodial; pseudobulbs compressed-subglobose, reddish-purple, with white scales, clustered on rhizome. Leaves 2, terminal of pseudobulb, ovate, 1 - 2 cm wide, 2 - 5 cm long, apex unequally bilobed, deciduous and usually leafless when anthesis. Inflorescence solitary, arising from base of pseudobulb. Flowers 1 - 1.5 cm across, sepals and petals pale green with reddish- purple veins, lip reddish-purple; dorsal sepal ovate; lateral sepals oblong-ovate, separated, margin involuted; petals ovate; lip thick, apex recurved with ciliate; column and column foot pale green with reddish-purple dots; column foot long; stelidia oblong, recuved.
พบตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือ ที่ระดับความสูง 1,100-1,300 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนพฤศจิกายน. การกระจายพันธุ์: ภูมิภาคอินโดจีน
Hill evergreen forest in Northern Thailand; 1,100 - 1,300 m alt. Flowering in November. Distribution: Indochina.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: