เผยแพร่เมื่อ/created date: 18 Nov 2021

สิงโตลายแต้ม

Bulbophyllum ecornutum (J.J.Sm.) J.J.Sm.
Bulbophyllum cornutum var. ecornutum J.J.Sm.; Hamularia ecornuta (J.J.Sm.) Aver. & Averyanova
สิงโตอีคอร์
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ มีเหง้าทอดเลื้อย ระยะห่างยาว 3-5 ซม. ลำลูกกล้วยทรงรูปไข่ ใบ จำนวน 1 ใบ ออกปลายลำลูกกล้วย แผ่นใบรูปขอบขนานแกมรี กว้าง 2.5-3 ซม. ยาว 8-11 ซม. ปลายใบมนหรือแหลม ช่อดอก ดอกเดี่ยว ออกที่โคนลำลูกกล้วย ดอก บานเต็มที่กว้าง 2.5-3 ซม. สีเขียวแกมเหลือง มีแต้มจุดสีม่วงแดง กลีบเลี้ยงกลางรูปขอบขนานแกมรี ปลายกลีบแหลมกลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปไข่กว้าง ปลายกลีบแหลม กลีบปากรูปสามเหลี่ยมกว้าง แยกเป็น 3 พู ขอบกลีบปากหยักเป็นชายครุย ปลายกลีบปากโค้งลง ขรุขระ
Epiphyte, sympodial; rhizome creeping with 3 - 5 cm long between each other; pseudobulbs ovoid. Leaves 1, terminal of pseudobulb, elliptic- oblong, 2.5 - 3 cm wide, 8 - 11 cm long, apex obtuse to acute. Inflorescence solitary, arising from base of pseudobulb. Flowers 2.5 - 3 cm across, yellowish- green with reddish-purple markings; dorsal sepal elliptic-oblong, apex acute; lateral sepals broadly ovate, apex acute; petals elliptic-oblong, apex acute; lip broadly triangular, 3-lobed, sidelobes fimbriate on margin, middle lobe recurved, rough.
พบตามป่าดิบแล้งและป่าดิบเขาทางภาคเหนือที่ระดับความสูง 500-900 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกเดือนกรกฎาคม. การกระจายพันธุ์ อินโดนีเซีย
Dry evergreen forest and hill evergreen forest in Northern Thailand; 500 - 900 m alt. Flowering in July. Distribution: Indonesia.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: