เผยแพร่เมื่อ/created date: 18 Nov 2021

เอื้องกีบม้าเหลือง

Bulbophyllum elassonotum Summerh.
-
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ มีเหง้าทอดเลื้อยระยะห่างยาว 3-5 ซม. ลำลูกกล้วยทรงรูปไข่แกมรี ใบ จำนวน 1 ใบ ออกปลายลำลูกกล้วย แผ่นใบรูปของขนาน กว้าง 3-3.5 ซม. ยาว 15-17 ซม. ปลายใบมน ช่อดอก ออกที่โคนลำลูกกล้วย แบบช่อกระจะ ยาว 5-8 ซม. จำนวน 12-20 ดอก ดอก บานเต็มที่กว้าง 0.4-0.5 ซม. ยาวประมาณ 0.8 ซม. สีเหลืองถึงเหลืองแกมส้ม มีจุดสีแดงประหราย กลีบเลี้ยงกลางรูปขอบขนานแกมรี ขอบกลีบเรียบ กลีบปากรูปสามเหลี่ยม สีเหลืองแกมน้ำตาล หนา เส้าเกสรสั้น
Epiphyte, sympodial; rhizome creeping with 3 - 5 cm long between each other; pseudobulbs ellipsoid-ovoid. Leaves 1, terminal of pseudobulb, oblong, 3 - 3.5 cm wide, 15 - 17 cm long, apex obtuse. Inflorescence arising at base of pseudobulb, racemose, 5 - 8 cm long, 12- to 20-flowered. Flowers 0.4 - 0.5 cm across, ca. 0.8 cm long, yellow to orange- yellow with purple dots; dorsal sepal elliptic-oblong; lateral sepals elliptic-lanceolate; petals elliptic- oblong, margin entire; lip triangular, thick, brownish- yellow; column short.
พบตามป่าดิบเขตร้อนทางภาคใต้ ที่ระดับความสูง 500-1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์. การกระจายพันธุ์: อินเดีย และเวียดนาม
Tropical evergreen forest in Peninsular Thailand; 500 - 1,200 m alt. Flowering in January - February. Distribution. India and Vietnam.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: