เผยแพร่เมื่อ/created date: 18 Nov 2021

สิงโตนกเหยี่ยว

Bulbophyllum fascinator (Rolfe) Rolfe
Cirrhopetalum fascinator Rolfe; Mastigion fascinator (Rolfe) Garay
สิงโตนกเหยี่ยวใหญ่
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ มีเหง้าทอดเลื้อย ระยะห่างยาว 2-5 ซม. ลำลูกกล้วยทรงรูปไข่ถึงทรงรี ใบ จำนวน 1 ใบ ออกที่ปลายลำลูกกล้วย แผ่นใบรูปขอบขนานแกมรี กว้าง 2-4 ซม. ยาว 5-10 ซม. ปลายใบมนหรือแหลม ช่อดอก ดอกเดี่ยว ออกที่โคนลำลูกกล้วย ดอก บานเต็มที่กว้าง 1-1.5 ซม. ยาว 15-28 ซม. กลีบเลี้ยงกลางและกลีบดอกสีขาวครีมแกมแดง มีจุดประสีแดงหนาแน่น ขอบกลีบหยักเป็นชายครุย มีแดงแกมม่วง กลีบเลี้ยงคู่ข้างสีแดงแกมม่วงเชื่อมติดกันเป็นจะงอยยาว กลีบปากสีแดงคล้ำ ปลายกลีบแหลม กลางกลีบมีสันยาวตั้นแต่โคนถึงกลางกลีบ เส้าเกสรสีเขียวแกมเหลือง มีจุดประสีแดง
Epiphyte, sympodial; rhizome creeping with 2 - 5 cm long between each other; pseudobulbs ovoid to ellipsoid. Leaves 1, terminal of pseudobulb, elliptic-oblong, 2 - 4 cm wide, 5 - 10 cm long, apex obtuse to acute. Inflorescence solitary, arising from base of pseudobulb. Flowers 1 - 1.5 cm across, 15 - 28 cm long, dorsal sepal and petals reddish-white with dense reddish-brown dots, margin fimbriate, reddish-purple; lateral sepals redddish-purple, connnate; lip dark red, apex acute, keels from base to middle; column yellowish-green with red dots.
พบตามป่าดิบเขตร้อนทางภาคใต้ ที่ระดับความสูง 0-1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน. การกระจายพันธุ์: ทางตะว้นออกเฉียงเหนือของอินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Tropical evergreen forest in Peninsular Thailand; 0 - 1,000 m alt. Flowering in February - April. Distribution: Northeast India and Southeast Asia.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: