เผยแพร่เมื่อ/created date: 19 Nov 2021

สิงโตไข่ปลาปากมน

Bulbophyllum ovalifolium (Blume) Lindl.
Diphyes ovalifolia Blume;Phyllorkis ovalifolia (Blume) Kuntze; Diphyes hirsuta Blume; Diphyes pusilla Blume; Diphyes tenella Blume; Bulbophyllum hirsutum (Blume) Lindl.; Bulbophyllum parvulum Lindl.; Bulbophyllum tenellum (Blume) Lindl.; Bulbophyllum pusillum (Blume) Rchb.f.; Phyllorkis hirsuta (Blume) Kuntze; Phyllorkis parvula (Lindl.) Kuntze; Phyllorkis tenella (Blume) Kuntze; Bulbophyllum tinea Ridl.; Bulbophyllum amblyoglossum Schltr.; Bulbophyllum diploncos Schltr.; Bulbophyllum ariel Ridl.; Bulbophyllum xylocarpi J.J.Sm.; Bulbophyllum ovatilabellum Seidenf.; Bulbophyllum trinervosum Victoriano & Yudistira
สิงโตไข่ปลาใบมน
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ ลำลูกกล้วยทรงรูปไข่ รูปทรงกลม ถึงรูปทรงกระบอก ยาว 4-6 มม. ขึ้นชิดกันบนเหง้า ใบ จำนวน 1 ใบ ออกปลายลำลูกกล้วย แผ่นใบรูปไข่หรือรูปรี จนถึงเกือบกลม กว้าง 2.6-5 มม. ยาว 3-6 มม. ปลายใบมน ช่อดอก ดอกเดี่ยว ออกที่โคนลำลูกกล้วย ดอก บานเต็มที่กว้าง 0.8-1 ซม. สีเหลืองแกมเขียวถึงสีส้มแกมแดง ขอบกลีบเลี้ยงมีขนสั้น กลีบเลี้ยงกลางรูปไข่แกมขอบขนาน กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปไข่กว้าง กลีบดอกรูปไข่ กลีบปากรูปไข่กลับ อวบหนา มีตุ่มขรุขระจำนวนมาก เส้าเกสรสั้น
Epiphyte, sympodial; pseudobulbs ovoid, globose to cylindrical, 4 - 6 mm long, clustered on rhizome. Leaves 1, terminal of pseudobulb, obliquely ovate or elliptic to orbicular, 2.6 - 5 mm wide, 3 - 6 mm long, apex obtuse. Inflorescence solitary, arising from base of pseudobulb. Flowers 0.8 - 1 cm across, greenish-yellow to reddish-orange; sepals margin with shortly pubescent, dorsal sepal oblong-ovate; lateral sepal broadly ovate; petals ovate, lip obovate, thick; midlobe rugose-papillose on adaxial surface in u-shape; column short.
พบตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือ ที่ระดับความสูง 800-1,300 เมตรจากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนสิงหาคม. การกระจายพันธุ์: จีนตอนใต้ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
Hill evergreen forest in Northern Thailand; 800 - 1,300 m alt. Flowering in August. Distribution: South China, Malaysia and Indonesia.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: