เผยแพร่เมื่อ/created date: 19 Nov 2021

สิงโตต่างหู

Bulbophyllum physometrum J.J.Verm., Suksathan & Watthana
-
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ มีเหง้าทอดเลื้อยระยะห่างยาว 3-5 ซม. ลำลูกกล้วยทรงกลมถึงทรงรูปไข่ แบน ใบ จำนวน 1 ใบ ออกปลายลำลูกกล้วย แผ่นใบรูปไข่ถึงรูปรี กว้าง 0.9-1.2 ซม. ยาว 2-3.5 ซม. ปลายใบแหลม ช่อดอก ออกที่โคนลำลูกกล้วย แบบช่อกระจะ จำนวน 5-9 ดอก ดอก บานเต็มที่กว้าง 2-3 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีขาวถึงเขียวอ่อน มีแต้มจุดสีม่วงแดง กลีบเลี้ยงกลางรูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปขอบขนานแกมรูปไข่ กลีบดอกรูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ กลีบปากรูปขอบขนาน ปลายกลีบมีขนสั้น เส้าเกสร ยาว 2-2.5 มม. รังไข่ของดอกย่อยปลายช่อบวมพอง สีส้มอ่อนถึงแดงอ่อน
Epiphyte, sympodial; rhizome creeping with 3 - 5 cm long between each other; pseudobulbs ovoid to discoid, almost globose. Leaves 1, terminal of pseudobulb, ovate to elliptic, 0.9 - 1.2 cm wide, 2 - 3.5 cm long, apex acute. Inflorescence arising from base of pseudobulb, racemose, 5- to 9-flowered. Flowers 2 - 3 mm across; sepals and petals white to light green, suffused red, veins green; lip white with dark red blotches, margins green; dorsal sepal obovate-oblong; lateral sepals ovate- oblong; petals obovate-oblong; lip oblong, apex with ciliate; column 2 - 2.5 mm long; apical Flowers with the ovary swollen, pale red to pale orange.
พบตามป่าดิบเขาระดับต่ำทางภาคเหนือ ที่ระดับความสูง 1,100-1,160 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม. การกระจายพันธุ์: พืชถิ่นเดียวของประเทศไทย
Lower montane forest in Northern Thailand; 1,100 - 1,160 m alt. Flowering in March - May. Distribution: Endemic to Thailand.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: