เผยแพร่เมื่อ/created date: 19 Nov 2021

สิงโตหัววงแหวน

Bulbophyllum polyrrhizum Lindl.
Phyllorkis polyrrhiza (Lindl.) Kuntze
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ มีเหง้าทอดเลื้อย ระยะห่างยาว 0.5-1 ซม. ลำลูกกล้วยทรงรูปไข่ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.5 ซม. สูง 0.8-1 ซม. สีเขียวแกมน้ำตาล ผิวขรุขระ ใบ จำนวน 1 ใบ ออกปลายลำลูกกล้วย แผ่นใบรูปขอบขนานถึงรูปขอบขนานแคบ กว้าง 0.4-0.6 ซม. ยาว 5-6 ซม. ปลายใบแหลม ทิ้งใบช่วงออกดอก ช่อดอก ออกที่โคนลำลูกกล้วย แบบช่อกระจะ จำนวน 3-7 ดอก ก้านช่อดอกยาว 8-15 ซม. สีม่วงเทา ดอก บานเต็มที่กว้าง 7-8 มม. สีเหลืองแกมเขียว กลีบเลี้ยงกลางรูปไข่ กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปไข่ถึงรูปใบหอก กลีบดอกรูปไข่ถึงสามเหลี่ยม กลีบปากร รูปขอบขนาน หนา เส้าเกสรสั้น ปลายเส้าเกสรรูปสามเหลี่ยม
Epiphyte, sympodial; rhizome creeping with 0.5 - 1cm long between each other; pseudobulbs ovoid, ca. 0.5 cm in diameter, 0.8 - 1 cm long, purplish-green, rough. Leaves 1, terminal of pseudobulb, oblong to narrowly oblong, 0.4 - 0.6 cm wide 5 - 6 cm long, apex acute, deciduous when anthesis. Inflorescence arising from base of pseudobulb, racemose, 3- to 7-flowered; peduncle 8 - 15 cm long, purple. Flowers 7 - 8 mm across, greenish-yellow; dorsal sepal ovate; lateral sepals ovate to lanceolate; petals ovate to triangular; lip oblong, thick; column short, apex with triangular wings.
พบตามป่าดิบแล้ง และป่าดิบเขาทางภาคเหนือที่ระดับความสูง 500-1,300 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์. การกระจายพันธ์ุ: เนปาล ตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย เมียนมา และจีนตอนใต้
Dry evergreen forest and hill evergreen forest in Northern Thailand; 500 - 1,300 m alt. Flowering in February. Distribution: Nepal, Northeast India, Myanmar and South China.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: