เผยแพร่เมื่อ/created date: 19 Nov 2021

สิงโตนายสนิท

Bulbophyllum sanitii Seidenf.
Tripudianthes sanitii (Seidenf.) Szlach. & Kras
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ เหง้าสั้นมาก ลำลูกกล้วยทรงรูปไข่ ขึ้นชิดกัน ใบ จำนวน 2 ใบ ออกปลายลำลูกกล้วย แผ่นใบรูปขอบขนาน กว้าง 1-2.3 ซม. ยาว 4-11 ซม. ปลายใบแหลม ทิ้งใบช่วงออกดอก ช่อดอก ออกที่โคนลำลูกกล้วย แบบช่อกระจะ ดอกย่อยจำนวนมาก ปลายช่อโค้งห้อยลง ดอก บานเต็มที่กว้างประมาณ 0.5 ซม. ยาว 1.5-1.8 ซม. สีครีม มีจุดประสีม่วงแดง กลีบปากสีเขียวแกมเหลือง ปลายกลีบมีแต้มสีม่วงแกมน้ำตาล กลีบเลี้ยงกลางรูปขอบขนานแกมรี มีขนสั้น กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปในหอกแคบ ขอบกลีบด้านบนเชื่อมติดกัน ผิวกลีบด้านนอกมีขน กลีบดอกรูปไข่ถึงรูปสามเหลี่ยมแคบ ขอบกลีบหยักเป็นชายครุย กลีบปากรูปรีถึงรูปของขนาน หนา มีขนด้านนอก
Epiphyte, sympodial; rhizome very short, pseudobulbs ovoid, clustered on rhizome. Leave 2, terminal of pseudobulb, oblong, 1 - 2.3 cm wide, 4 - 11 cm long, apex acute, deciduous and usually leafless when anthesis. Inflorescence arising from base of pseudobulb, racemose, many-flowered, rachis pendulous. Flowers ca. 0.5 cm across, 1.5 - 1.8 cm long, creamy with reddish-purple dots, lip yellowish-green with brownish-purple marking at apex; dorsal sepal elliptic-oblong, pubescent; lateral sepals narrowly lanceolate, upper part of magins connate, outer surface hairy; petals ovate to narrowly triangular, margin fimbriate; lip elliptic to oblong, thick, with hairy on outer surface
พบตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือ ที่ระดับความสูง 1,300-1.700 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือน เมษยน - ตุลาคม. การกระจายพันธุ์: เวียดนาม
Hill evergreen forest in Northern Thailand; 1,300 - 1,700 m alt. Flowering in April - October. Distribution: Vietnam.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: