เผยแพร่เมื่อ/created date: 19 Nov 2021

สิงโตไซเดนฟาเดน

Bulbophyllum seidenfadenii A.D.Kerr
Bulbophyllum jingdongense A.Q.Hu, D.P.Ye & Jian W.Li
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ มีเหง้าทอดเลื้อย ยาว 0.1-0.5 ซม. ลำลูกกล้วยทรงกลม แบน สีม่วงแดงถึงสีเขียนเข้ม ใบ จำนวน 1 ใบ ออกปลายลำลูกกล้วย แผ่นใบรูปไข่ถึงรูปรี กว้าง 7.5-12.5 ซม. ยาว 11-15 ซม. ปลายใบเว้าตื้น ช่อดอก ออกที่โคนลำลูกกล้วย แบบช่อกึ่งซี่ร่ม ดอกย่อย 4 ดอก ดอก บานเต็มที่ยาว 0.9-1 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเหลืองอ่อน มีแต้มจุดสีม่วงแดง กลีบเลี้ยงกลางรูปสามเหลี่ยมแกมรูปไข่ กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปใบหอก ขอบกลีบส่วนปลายโค้งเข้าหากัน กลีบดอกรูปขอบขนาน กลีบปากรูปลิ้นหนา สีม่วงแดง เส้าเกสรมีต่อมสีเหลืองสดใต้แอ่งเกสรเพศเมีย
Epiphyte, sympodial; rhizome creeping with 0.1 - 0.5 cm long between each other, pseudobulbs compressed-subglobose, reddish-purple to dark green. Leaves 1, terminal of pseudobulb, ovate to elliptic, 7.5 - 12.5 cm wide,11 - 15 cm long, apex emarginate. Inflorescence arising from base of pseudobulb, sub-umbellate, 4-flowered. Flowers 9 - 10 cm across, sepals and petals pale yellow with densely reddish-purple pustules; dorsal sepal ovate- triangular; lateral sepals lanceolate, middle parts converging and touching each other, distal parts separate, each with involute margins; petals oblong; lip ligulate, thick, reddish-purple; column with tiny bright yellow spherical projection below the stigma cavity.
พบตามป่าสนที่เปิดโล่งทางภาคเหนือ ที่ระดับความสูงประมาณ 1,600 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์. การกระจายพันธุ์: ทางตอนใต้ของจีน และลาว
Open coniferous forest in Northern Thailand; ca. 1,600 m alt. Flowering in February. Distribution: South China and Laos.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: