เผยแพร่เมื่อ/created date: 19 Nov 2021

สิงโตระย้า

Bulbophyllum tortuosum (Blume) Lindl.
Diphyes tortuosa Blume; Phyllorkis tortuosa (Blume) Kuntze; Bulbophyllum listeri King; Bulbophyllum ulcerosum J.J.Sm.
สิงโตระย้าดอกม่วง
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ เหง้าสั้น ลำลูกกล้วยทรงรีแคบ เจริญติดกันบนเหง้า ใบ จำนวน 1 ใบ ออกปลายลำลูกกล้วย แผ่นใบรูปแถบถึงรูปรีแคบ กว้าง 0.5-0.6 ซม. ยาว 2-2.8 ซม. ปลายในเรียวแหลม ช่อดอก ดอกเดี่ยวออกที่โคนลำลูกกล้วย ดอก บานเต็มที่กว้าง 1.8-2 มม. สีม่วงแดเข้มถึงสีเหลืองแกมแดง กลีบเลี้ยงกลางรูปไข่ กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปสามเหลี่ยมเบี้ยว ขอบกลีบล่างเชื่อมติดกัน ขอบกลีบมีขน กลีบดอกรูปไข่ ขอบกลีบเรียบ กลีบปากรูปลูกแพร์ ขอบกลีบมีขน
Epiphyte, sympodial; rhizome short; pseudobulbs narrowly ellipsoid, adpressed to the rhizome. Leaves 1, terminal of pseudobulb, linear to narrowly elliptic, 0.5 - 0.6 cm wide, 2 - 2.8 cm long, apex acuminate. Inflorescence solitary, arising from base of pseudobulb. Flowers 1.8 - 2 mm across, dull purple to reddish-yellow; dorsal sepal ovate; lateral sepals obliquely triangular, basal part of margins connate, upper part of margins with short hairs; petals ovate, margins entire; lip pear-shaped, margin pubescent.
พบตามป่าดิบเขตร้อนทางภาคใต้ ที่ระดับความสูง 200-2,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือน เมษายน. การกระจายพันธุ์: อินเดีย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และหมู่เกาะแปซิฟิก
Tropical evergreen forest in Peninsular Thailand; 200 - 2,000 m alt. Flowering in April. Distribution: India, Southeast Asia and Pacific Islands.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: